Kvartalsrapport juli–september 2022 | Sterk organisk vekst og fortsatt god ordreinngang

Bravidas tredje kvartalsrapport for 2022 ble offentliggjort i dag, onsdag 26. oktober. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om økt nettoomsetning på 26 prosent, hvorav 13 prosent var organisk. Fortjeneste per aksje økte med 19 prosent, til tross for store investeringer i virksomheten. Med stor serviceandel og rekordhøy ordrereserve er Bravida godt posisjonert for kommende kvartal. 

Pressemelding Kvartalsrapport

Konsernsjefen har videre gjort seg noen betraktninger for kvartalet:

Den norske og danske virksomheten har hatt en kraftig økning både organisk og gjennom oppkjøp, fremfor alt innen installasjon, men også innen service. Den endrede salgsmiksen mot mer installasjon i Norge og Danmark presser marginen ettersom installasjonsvirksomheten har lavere lønnsomhet sammenliknet med service.

EBITA-marginen minsket med ytterligere 0,2 prosentpoeng og utgjorde 5,9 prosent, noe som forklares med lavere margin i Norge og Danmark samt høyere kostnader. Den lavere marginen i Norge og Danmark skyldes, i tillegg til endret salgsmiks, hovedsakelig lavere lønnsomhet i enkelte prosjekter. De økte administrative kostnadene tilskrives oppkjøpene i kvartalet, i tillegg til investeringer i de nyetablerte forretningsområdene innen blant annet automasjon og technical facility management, en modernisert IT-plattform og nye digitale verktøy.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, forteller følgende om den norske virksomheten i kvartalet:

– Det er gledelig å se den store organiske veksten i kvartalet og hittil i år. Alle våre medarbeidere har jobbet hardt for å håndtere volumøkningen, og gjennom året har vi økt grunnbemanningen med omkring 300 ansatte. 

– Resultatmarginen faller noe sett mot samme periode i fjor. Dette skyldes økte kostnader i forbindelse med sykefravær og høy omsetning innenfor prosjektvirksomheten hvor marginen er lavere. Vi har i tillegg enkelte prosjekter på Østlandet med utfordringer som også påvirker marginen. Ordrereserven er fortsatt på et høyt nivå, noe som lover godt for fremtiden.

– Årets HMS-uke ble gjennomført i kvartalet, og med svært få skader i perioden har vi en redusert H-verdi sammenlignet med samme periode i fjor. Fokuset på bærekraft er også styrket i kvartalet gjennom etablering av flere nye spesialavdelinger som skal hjelpe våre kunder med å nå sine klimamål. Oppsummert er jeg fornøyd med kvartalet og vi er godt posisjonert til å møte fremtidens utfordringer, sier Tore Bakke. 

For Bravida Norge

Nettoomsetning og resultater

Juli–september
Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 45 prosent og utgjorde 1 317 (909) MSEK. I løpet av kvartalet økte nettoomsetningen også innen servicevirksomheten, men hovedsakelig innenfor installasjonsvirksomheten. Organisk vekst utgjorde 29 prosent og oppkjøp økte nettoomsetningen med 6 prosent. EBITA økte med 29 prosent og utgjorde 69 (53) MSEK. EBITA-marginen minsket og utgjorde 5,2 (5,9) prosent, noe som forklares av endret salgsmiks mot mer installasjon med generelt lavere margin og nedskrivinger i enkelte prosjekter. 

Januar–september
Nettoomsetningen økte med 37 prosent og utgjorde 3 932 (2 877) MSEK. I perioden økte nettoomsetningen innen servicevirksomheten, men hovedsakelig innenfor installasjonsvirksomheten. Organisk vekst utgjorde 25 prosent og oppkjøp økte nettoomsetningen med 4 prosent. EBITA økte med 27 prosent og utgjorde 205 (161) MSEK. EBITA-marginen minsket og utgjorde 5,2 (5,6) prosent, noe som forklares av endret salgsmiks mot mer installasjon med lavere margin. Nedskrivninger i enkelte prosjekter, samt høyt sykefravær i begynnelsen av året har også påvirket marginen negativt.

Ordreinngang og ordrereserve

Juli–september
Ordreinngangen økte med 2 prosent til 1 022 (1 000) MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig små og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 43 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 3 575 (2 492) MSEK. I løpet av kvartalet minsket ordrereserven med 230 MSEK.

Januar–september
Ordreinngangen økte med 15 prosent til 3 749 (3 272) MSEK. 

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/. 

Solcelleanlegg i Søgne.jpeg

Elektro- og solcelleinstallasjoner ved ny skole. Prosjektet Søgne skole og idrettsanlegg er i sluttfasen og Bravida Norges elektroavdeling med rundt 20 montører i Kristiansand har levert elektroinstallasjoner tilsvarende 66 millioner kroner totalt. Som en del av prosjektet inngår også installasjon av solcelleanlegg i samarbeid med Solenergi FUSen AS som underleverandør. Totalt skal det installeres 2 210 solcellepaneler på et område på 4 800 kvadratmeter. Panelene skal produsere strøm fra morgen til sen kveld, inkl. en estimert årlig produksjon på 800 000 kWh. Foto: Bravida Norge