Styring, oppfølging og utvikling av bærekraftsarbeidet

Bravidas bærekraftsarbeid er en del av det å fremtidssikre og utvikle virksomheten vår. Nå jobbes det intensivt med å ta Bravidas bærekraftsarbeid til neste nivå. Vi sitter ikke på alle svarene, men vi lærer, utvikler oss og samarbeider for å ta de stegene som trengs.

Bravidas målsetning

Bravidas målsetning er å drive en langsiktig, ansvarlig og bærekraftig virksomhet der miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn integreres i virksomheten. De siste årene har vi lagt grunnlaget i henhold til strategien for bærekraft som ble laget i 2015. Siden da har mye endret seg.

Bravida tar bærekraftsarbeidet til neste nivå

Nå jobbes det intensivt med å ta bærekraftsarbeidet til neste nivå, i henhold til de nye retningslinjene for bærekraft som ble besluttet i januar 2021. En del av arbeidet er å tydeliggjøre hvordan kundetilbudet vårt bidrar til lavere ressursbruk hos kundene våre. Parallelt med dette har vi hevet ambisjonen for vår egen innsats innenfor våre prioriterte bærekraftsområder. Vi jobber også for å forbedre oppfølgingen av nøkkeltall som måler påvirkningen fra vår egen virksomhet for å være transparente med vår miljø- og klimapåvirkning.

Bravidas retningslinjer for bærekraft

Les bravidas retningslinjer for bærekraft skisserer hvordan vi arbeider for å oppfylle FNs globale bærekraftsmål.

Bravidas retningslinjer for bærekraft

Slik organiserer vi bærekraftsarbeidet

Bravidas bærekraftsarbeid bygger på vår overordnede strategiske retning og våre mål, som fastsettes av styret. Konsernledelsen fastsetter strategier og mål for bærekraftsarbeid, og sørger for at målene nås. Det er administrerende direktør som er øverste ansvarlig.

Bravidas bærekraftkomité

Bravidas bærekraftkomité består av medlemmer fra konsernledelsen og ledes av lederen for forretningsutvikling. Utvalget har ansvaret for å ta frem og utvikle bærekraftstrategien, langsiktige mål og bærekraftrelaterte retningslinjer. De støttes av konsernfunksjonen Virksomhetsutvikling, som også overvåker eksterne krav, gjennomfører interessentdialog og formidler bærekraftsytelse og fremskritt.

Langsiktige mål

Den nordiske virksomheten sikrer at den landspesifikke bærekraftstrategien, langsiktige mål og retningslinjer er på plass og tilpasses til strategi og mål fra konsern. Land- og divisjonsansvarlig er øverste ansvarlig for dette. Nasjonale staber innen jus, innkjøp, økonomi og HR bidrar med ytterligere støtte i arbeidet.