Våre mål

For å oppnå vår visjon styrer vi virksomheten vår mot et antall viktige mål som speiler vår ambisjon om lønnsom vekst, en bærekraftig virksomhet og bransjens sterkeste varemerke.

Langsiktig lønnsom vekst

Omsetningsvekst

Bravida har som mål å øke omsetningen med over fem prosent per år, i en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. 

Finansiell stabilitet

Driftsmargin

Bravidas mål er å oppnå en justert EBITA på over sju prosent, etter oppkjøp.

Kontantgenerering *se definisjoner

Bravidas mål er en kontantgenerering på over 100 prosent.

Kapitalstruktur

Bravidas kapitalstruktur skal åpne for en høy grad av økonomisk fleksibilitet og gi rom for oppkjøp. Selskapets mål er en gjeldsgrad på ca. 2,5x nettogjeld/justert EBITDA.

Utbyttepolicy

Bravidas målsetting er å betale ut minst 50 prosent av konsernets konsoliderte nettoresultat, hensyntatt andre faktorer så som økonomisk stilling, kontantstrøm og vekstmuligheter.

En bærekraftig virksomhet

Bærekraftig ressursbruk – effektiv produksjon og energieffektive tilbud 

  • Fra 2023 skal vi bruke fornybar energi i 100 % av lokalene vi leier.
  • Innen 2025 skal vi redusere CO2-utslippene fra våre biler med 30 % sammenlignet med 2020.*
  • Vi skal redusere egne klimagassutslipp med 55 % innen 2030 sammenlignet med 2020*.
  • Det langsiktige målet er å være klimanøytrale gjennom hele verdikjeden innen 2045, slik at kundene våre også skal kunne være det.

*Refererer til klimagassutslipp i henhold til scope 1 (direkte utslipp fra kjøretøyene våre) og scope 2 (indirekte utslipp fra innkjøpt energi knyttet til kontorene og lokalene våre).

Les mer om Bravidas bærekraftsarbeid her.

Sosialt ansvar 

HMS i Bravida

I Bravida har vi en nullvisjon for arbeidsskader. Vi setter helse, miljø og sikkerhet først og lar alle bli hørt. 

  • Innen 2026 skal vi redusere arbeidsskadefrekvensen, H-verdien, til 5,5*

* Skadehyppighet: Verdi som beregnes ut fra antall fraværsskader per million arbeidstimer.

Bransjens beste arbeidsgiver

Bravida ønsker å være bransjens beste arbeidsgiver. Sammen bygger vi et team der medarbeiderne trives og utvikler seg. Vi fremmer godt lederskap og kompetanseutvikling for alle. Vårt mål er å øke eNPS (employee Net Promoter Score), andelen medarbeidere som anbefaler Bravida som arbeidsgiver. 

  • Vårt mål innen 2026 er at eNPS skal være over 20. 
  • Doble antallet kvinnelige ledere fra 8 % til 16 % innen 2026.

Les mer om vårt sosiale ansvar her. 

Etikk og leverandørkjede

Felles kompass for virksomheten

Som medarbeidere forventer vi ansvarlig atferd fra hverandre. Og vi har like høye krav til våre leverandører som til oss selv. 

  • Fra og med 2023 skal alle medarbeidere ha gjennomført Bravidas bærekraftsopplæring, som bygger på retningslinjene for bærekraft, og de får opplæring i selskapets etiske retningslinjer. 
  • Vårt mål innen 2026 er å øke andelen leverandører med sentral avtale som har bestått vår leverandørvurdering og akseptert våre etiske retningslinjer for leverandører til 90 %.

Les mer om våre etiske retningslinjer her.

Et sterkt varemerke

Bransjens sterkeste varemerke

Vår ambisjon er å være det sterkeste varemerket i bransjen – i hele Norden. 

  • Vårt mål innen 2026 er at andelen kunder som anbefaler Bravida, cNPS (Customer Net Promoter Score), er over 60.