Åpenhetsloven

Gjennom den nye åpenhetsloven av 1. juli 2022 vil vi sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold følges i våre leverandørkjeder.

Vi i Bravida har i mange år tilpasset oss og jobbet mye med bærekraft, inkludert etisk handel og menneskerettigheter. Bravida Group / Holding er tilknyttet UN Global Compact, der vi forplikter oss til å etterleve prinsippene innen menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold, ytre miljø og antikorrupsjon.

Vi har etiske retningslinjer nedfelt i Code of Conduct, som beskriver hvordan vi forplikter oss og vår leverandørkjede for ivaretakelse av blant annet forretningsetikk, menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Vår leverandørkjede

Den største andelen av materiellkjøp gjøres fra våre hovedgrossister (leverandører) registrert i Norge. Vi har god dialog og flere samarbeidsmøter i året, med de største norske leverandørene for å sikre at de har kontroll på sin leverandørkjede, helt tilbake til første produksjonsledd.

Resterende materiell gjøres fra selskaper registrert innenfor EU. De største leverandørene har signert og forpliktet seg til å overholde vår Code of Conduct, som blant annet stiller krav til ordnede arbeidsforhold, overholdelse av menneskerettighetene, etikk og miljø.

Prosess for evaluering og oppfølging av leverandørkjeden

Prosess for evaluering.jpg

 

Selektering

Bravida velger ut mottakerne av vårt egenerklæringskjema med fokus på strategiske leverandører med innkjøpsavtale. For å få en bredere dekning inkluderes også andre, større leverandører av materialer og tjenester. På nåværende tidspunkt innebærer det alle med et årlig innkjøpsvolum over 3 mill. NOK, et nivå som er satt ut i fra en avveining mellom håndterbarhet og volumdekning. Totalt sett har leverandørevalueringen så langt blitt sendt ut til over 500 leverandører.

Leverandørevaluering

Evalueringen og egenerklæringen omfatter syv områder:

  • Styring
  • Antikorrupsjon
  • Arbeidsvilkår
  • Arbeidsmiljø
  • Menneskerettigheter
  • Miljøvern
  • Kvalitetssikring

Som en del av evalueringen skal leverandøren skrive under på Bravidas etiske retningslinjer / Code of Conduct.

Dialog

I de tilfeller en avtaleleverandør ikke når opp til Bravidas krav i egenerklæringen innledes en dialog med gjennomgang av spørreskjemaet, virksomhetens svar og eventuelle tydeliggjøringer. Leverandøren kompletterer sine svar, og i det tilfellet det ikke er tilstrekkelig for å oppnå kravene opprettes en handlingsplan for videre oppfølging av den aktuelle leverandøren.

Revisjon

Ut i fra en risikobasert tilnærming gjennomføres revisjoner av utvalgte leverandører. En gapanalyse opprettes og oppfølging med leverandøren gjøres etter to måneder.

Aktsomhetsvurderinger

Det er gjennomført en overordnet risikovurdering med tilhørende gapanalyse for avtaleleverandører. Risikokartlegging og aktsomhetsvurderinger vil også redegjøres for i årsrapport fra og med 2022.

Informasjonsplikt og innsynsrett

Bravida vil følge opp og besvare konkrete forespørsler om informasjon og innsyn om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i aktsomhetsvurderinger vi har utført.

Vi vil besvare forespørsler innen tre uker fra vi har mottatt henvendelse. Forespørsel sendes til apenhetsloven@bravida.no.

Redegjørelse

Bravida vil offentliggjøre en redegjørelse for de konkrete aktsomhetsvurderingene som er utført på våre nettsider innen 30. juni 2023.