Kvartalsrapport april–juni 2018

EN FORTSATT GOD UTVIKLING

Pressemelding

 • Nettoomsetningen økte med 11 % og utgjorde 4 790 (4 325) MSEK
 • Organisk vekst utgjorde 4 (0) %
 • Orderereserven var 6 % høyere og utgjorde 11 139 (10 493) MSEK
 • EBITA økte med 10 % og utgjorde 280 (255) MSEK
 • EBITA-marginen utgjorde 5,9 (5,9) %
 • Justert EBITA utgjorde 280 (263) MSEK
 • Justert EBITA-margin utgjorde 5,9 (6,1) %
 • Resultat etter skatt ble 212 (186) MSEK
 • Kontantstrømmen fra den løpende virksomheten utgjorde 319 (150) MSEK
 • Nettogjeld utgjorde -1 896 (-2 343) MSEK
 • Tre oppkjøp, med en omsetning som utgjør ca 68 MSEK på arbasis har blitt gjennomført i kvartalet.
 • Resultat per aksje før utvanning utgjorde 1,05 (0,92) SEK og etter utvanning utgjorde resultat pr aksje 1,05 (0,92) SEK

Kommentar fra konsernsjefen

Omsetningsvekst, både organisk og gjennom oppkjøp
Bravida fortsatte å vokse i andre kvartal, omsetningen steg med 11 prosent og den organiske veksten ble 4 prosent samtidig som det rapporteres en rekordstor ordrereserve. I Norge vokste vi med 10 prosent i kvartalet, dette på tross av at implementeringen av Bravida Way i Oras pågår noe som demper omsetningsveksten da vi prioriterer lønnsomhet før volum. I Sverige ser vi en stabil vekst på 4 prosent i kvartalet og såvel i Danmark som Finland rapporterar vi en kraftig vekst. Vår servicevirksomhet utvikles bra med en vekst på 11 prosent i perioden.

EBITA-resultatet og den operative kontantstrømmen forbedres
EBITA-resultatet steg med 10 prosent. EBITA-marginen i Sverige var uforandret mens den øket i Norge. Det er gledelig å se at oppkjøpet av Oras utvikles i tråd med våre planer og leverer et positivt resultat også i dette kvartalet. I Danmark viser vi en noe lavere margin noe som forklares med at store prosjekter er i en tidlig produksjonsfase. I Finland har vår nylig tiltrådte divisionsjef påstartet gjennomgang og oppfølging av prosjektporteføljen noe som har belastet kvartalets resultat.

Den operative kontantstrømmen var sterk i kvartalet, og har forbedret seg fra 75 prosent til 94 prosent.

Implementeringen av den nye forretningsplanen
I kvartalet har arbeidet med utrulling av forretningsplanen 2018-2020 fortsatt i alle Bravidas avdelinger. Forretningsplanen bygger på lønnsomhet før volum, samt vekst organisk og ved oppkjøp.

I den nye forretningsplanen er lønnsomhet i hver avdeling i fokus. Avdelinger med svak eller negativ lønnsomhet skal forbedres og i første rekke fokusere på å nå en økt lønnsomhet, avdelinger med god lønnsomhet skal vokse med opprettholdt eller høyere lønnsomhet. For å nå en forbedret lønnsomhet og stabilitet i driften er vekst innenfor service prioritert- vårt mål er å bli våre kunders ledende servicepartner. Det pågår en rekke initiativer for å nå dette langsiktige målet. Servicevirksomheten har generelt en høyere lønnsomhet enn prosjektvirksomheten, samtidig som kundene og oppdragene er gjentagende, noe som gir bra stabilitet i årene fremover.

Oppkjøp fortsetter å styrke Bravida
Bravidas vekst og markedsposisjon både innenfor prosjekt og service utvikles gjennom oppkjøp. I løpet av året er det hittil gjennomført 8 oppkjøp, hvorav to i juli. Samtlige oppkjøp styrker vår lokale markedsposisjon og gir et bredere tilbud til kundene.

I 2014 etablerte vi en oppkjøpsstrategi som hittil har resultert i drøye 50 oppkjøp og som har tilført en omsetning på 5 milliarder svenske kroner med god lønnsomhet. Bravida har idag en fungerade modell for oppkjøp, en modell som skaper verdi for aksjonærene og forbedrer vårt tilbud til kundene. Jeg mener vi skal kunne fortsette vår vekst gjennom oppkjøp i tråd med våre finansielle mål også i fremtiden.

Bravida i Norge
Administrerende direktør i Bravida Norge AS Tore Bakke er fornøyd med utviklingen. I kvartalet har omsetningen i den norske virksomheten økt med 10% og utgjorde 1 136 (1 033)MSEK, mens EBITA marginen i den norske virksomheten utgjorde 70 (57) MSEK. På hålvåret er omsetningen 2 233 (1 938) og EBITA ble 130 (109) MSEK, en EBITA margin på 5,8% (5,6).

Ordrereserven på ca 3,2 milliarder SEK og er rekordhøy. Ordrereserven sikrer produksjon fremover og innebærer at Bravida behøver flere ansatte. I disse dager tar vi derfor inn ca 150 lærlinger, en viktig ressurs for Bravida fremover. En gledelig utvikling, som også betyr bedre utnyttelse av ressursene, ser vi i en reduksjon av både sykefravær og av H-verdien. I 2017 ble sykefraværet redusert med 12%. Målet er et sykefravær under 5% og for å nå målet jobbes det med tiltak på alle nivåer i organisasjonen. Integreringen av Oras går etter planen og vi ser nå at vi klarer å hente ut synergier og stordriftsfordeler, blant annet gjennom like systemer og arbeidsprosesser. Oras har også ført til økt bredde i tjenestetilbudet både innenfor service og prosjekt. For å være en ledende servicepartner er det viktig å kunne tilby tjenester innen rør, elektro og ventilasjon lokalt der hvor vi er lokalisert, sier Tore Bakke.

Fremtidsutsikter
Markedet for teknisk service og installasjonsprosjekter vil fortsatt være godt i Sverige, Norge og Danmark samt stabil i Finland. Orderereserven, som ikke inkluderer serviceoppdrag men kun prosjektvolumet, er igjen på et nytt rekordnivå. Tyngdepunktet i ordrereserven er mange små og middels store installasjonsprosjekter som sammen med vår store servicevirksomhet vil støtte veksten de kommende kvartalene.


Mattias Johansson,
Stockholm i juli 2018

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Mattias Johansson, adm.dir og konsernsjef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, økonomi- og finansdirektør. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2018

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5664 27 01
UK: +44 20 3008 9810
US: +1 85 5831 5945

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/.