Kvartalsrapport januar–mars 2018

En stabil start på året

Pressemelding

• Nettoomsetning økte med 11 % til 4 557 (4 115) MSEK
• Den organiske veksten ble på 1 (12) %
• Ordrereserven var 20 % høyere og ble på 10 825 (9 000) MSEK
• EBITA økte med med 7 % og ble 226 (211) MSEK
• EBITA-marginen ble 5,0 (5,1) %
• Resultat etter skatt ble 168 (151) MSEK
• Kontantstrømmen fra den løpende virksomheten ble 58 (381) MSEK
• Netto gjeld utgjorde 1 841 (2 058) MSEK
• Tre oppkjøp ble gjennomført i kvartalet noe som på årsbasis tilfører en omsetning på cirka 232 MSEK
• Resultatet pr aksje før utvanning ble 0,83 (0,75) SEK og etter utvanning 0,83 (0,75) SEK

Kommentar från konsernsjefen

”En stabil start på året”

Organisk vekst og ett stabilt resultat
Jeg er fornøyd med at vi, tross sterke tall å sammenligne oss med og en negativ effekt av påsken som i år forløp i første kvartal, rapporterer 1 prosents organisk vekst i kvartalet. Jeg vil særlig løfte frem den sterke veksten i vår danske virksomhet. Bravida Danmark leverer en vekst i omsetningen på 20% og en økning i ordreinngangen på 70%. I konsernet har vi fortsatt veksten på service som vokste med 11 prosent dette kvartalet og gjennom de siste 12 måneder med høye 15 prosent.

Påsken påvirker også kontantstrømmen negativt i første kvartal da innbetaling fra kunder ble skjøvet til de første dagene i april.

Resultatutviklingen er stabil og den underliggende EBITA-marginen, eksklusive Oras, er uforandret, 5,1 prosent.

Ledelsen i Bravida Norge har sammen med ansatte i Oras gjennomført ett gedigent arbeid med omstrukturering og integrasjon av virksomheten, utviklingen følger planen. Oras bidrar allerede i første kvartal med et positivt resultat.

I Sverige bedret EBITA-marginen seg som et resultat av en økt andel omsetning fra service som generelt har en høyerer margin. I Norge ble den underliggende EBITA- marginen forbedret gjennom god kostnadskontroll. I Danmark og Finland var EBITA- marginen uforandret.

Finland
Marko Holopainen, Bravidas nyrekrutterte divisionsjef i Finland, tiltrådte sin stilling i slutten av mars. Jeg var konstituert divisjonssjef i Finland i 7 måneder og i den tiden brukte jeg mye tid på å utvikle vårt grunnspill, Bravida Way. Som jeg tidligere har sagt så må vår virksomhet i Finland vokse, både organisk og gjennom oppkjøp, for å oppnå kritisk masse og gjennom det et akseptabelt lønnsomhetsnivå og en sterkere markedsposisjon. I januar tok vi et ytterligere steg gjennom oppkjøp av Adison Oy som har en omsetning tilsvarende 190 MSEK i Helsingforsområdet.

Marko vil med sin omfattende erfaring fra bransjen og sine gode lederegenskaper bidra til å videreutvikle Bravida i Finland og øke veksten.

Oppkjøp fortsetter å styrke Bravida
Bravidas vekst og markedsposisjon innen service og prosjekt styrkes ytterligere gjennom oppkjøp. Gjennom året har det hittil blitt gjennomført fem forskjellige oppkjøp, hvorav to i april, som har styrket vår markedsposisjon. Bransjen er fortsatt veldig fragmentert og med store muligheter for konsolidering. Vi ser derfor store muligheter til å gjøre ytterligere oppkjøp. Mange selskaper ser en utviklingsmulighet ved å bli del av Bravida, noe som styrker Bravidas renomme som oppkjøpende selskap.

Fortsatt godt marked
Markedet for tekniske installasjonsprosjekter og service vil fortsatt være godt i Sverige, Norge og Danmark samt stabilt i Finland. Orderereserven er igjen på rekordnivå og hovedtyngden av ordrereserven består av små og middels store prosjekter som sammen med vår store servicevirksomhet kommer til å støtte veksten i de kommende kvartaler.

Mattias Johansson, Stockholm i mai 2018

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Mattias Johansson, adm.dir. og konsernsjef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Rapporten blir presentert klokken 09:30 av adm.dir. og konsernsjef Mattias Johansson og CFO Nils-Johan Andersson. Presentasjonen skjer på engelsk og kan følges via web eller via telefon. Det vil være mulighet for å stille spørsmål.

Link till websending:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q1-2018

Telefonnummer for telefonkonferanse:
SE: +46 8 5664 26 63
UK: +44 20 3008 9811
US: +1 85 5831 5945

Rapporten og presentasjonen vil være tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/.