Kvartalsrapport juli–september 2018

Et sterkt kvartal

Pressemelding

  •  Nettoomsetningen økte med 13 % og utgjorde 4 437 (3 926) MSEK
  •  Organisk vekst ble 6 (6) %
  •  Ordrereserven var 1 % høyere og utgjorde 10 746 (10 635) MSEK
  •  EBITA økte med 20 % og utgjorde 267 (223) MSEK
  •  EBITA-marginen økte til 6,0 (5,7) %
  •  Resultat etter skatt økte til 202 (164) MSEK
  •  Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble -132 (-144) MSEK
  •  Netto gjeld ble -2 062 (-2 515) MSEK
  •  To oppkjøp er gjennomført i kvartalet, noe som tilfører en årlig omsetning på ca. 86 MSEK
  •  Resultat per aksje før utvanning økte til 1,00 (0,81) SEK og etter utvanning til 1,00 (0,81) SEK

Kommentar fra administrerende direktør og konsernsjef

Omsetningsvekst 13 prosent

Bravidas vekst i tredje kvartal var sterk, omsetningen økte med 13 prosent og den organiske veksten ble 6 prosent. Veksten var positiv i alle land med sterk vekst i Finland og Danmark. Vår servicevirksomhet fortsetter å utvikles godt med en vekst på 11 prosent i kvartalet. Veksten innen service styrker vår virksomhet på lang sikt, da de fleste av våre kunder innen service har avtaler som strekker seg over lengre perioder, og dermed genererer gjentagende inntekter.

Resultatet økte med 20 prosent

EBITA-resultatet økte med 20 prosent og EBITA-marginen ble forbedret til 6 prosent. EBITA-marginen i Sverige var uendret mens den økte i Danmark og Finland. I Norge forverret EBITA-marginen seg, noe som forklares av fortsatt avvikling av Oras’ gamle prosjekter. Jeg anslår at de ulønnsomme prosjektene som Oras hadde på oppkjøpstidspunktet i mai 2017, kommer til å være avsluttet i løpet av første kvartal 2019. Oras er nå fullt ut operasjonelt integrert i Bravida.

Oppkjøpene vi sist gjennomførte i Finland, Asentaja og Adison, har styrket kvaliteten på vår virksomhet ved at vi oppnår bedre geografisk dekning og et bredere kundetilbud. Samtidig bidrar oppkjøpene til økt lønnsomhet og vekst.

E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket har tildelt Bravida to kontrakter i infrastrukturprosjektet E4 Forbifart Stockholm. Vi har fått i oppdrag å utføre alle installasjoner samt etterfølgende service innen elektro, belysning, vann og avløp (VA) samt fast brannslukningsutstyr. Den totale ordreverdien er på litt over 2,7 milliarder svenske kroner, som er den største ordren i Bravidas historie.

Vi har tidligere levert vellykkede og lønnsomme installasjoner i flere store tunnelprosjekter, og disse erfaringene er en tydelig styrke i arbeidet med E4 Förbifart Stockholm. For våre ansatte tilbyr prosjektet spennende og utviklende arbeidsoppgaver, og jeg kan allerede nå konstatere at prosjektet tiltrekker seg nye kvalifiserte medarbeidere til Bravida. I tillegg bidrar rekruttering til at vi styrker vår virksomhet innen flere kompetanseområder.

Trafikverkets anskaffelse av kontrakten for VA og brannslukningsutstyr, med en ordreverdi på 1,1 milliard svenske kroner, har blitt påklaget av formelle grunner, noe som innebærer en risiko for at anskaffelsen må endres.

Oppkjøp fortsetter å styrke Bravida

I løpet av året har vi gjennomført 12 oppkjøp så langt, hvorav to i oktober og to i november. Oppkjøpene medfører en årlig økning i årsomsetning på ca. 800 MSEK. For å ytterligere styrke vår posisjon i Finland har vi hittil i år gjennomført to oppkjøp som øker årsomsetningen med ca. 350 MSEK. Oppkjøpene styrker vår lokale markedsposisjon og utvider vårt tilbud til kunder. I løpet av høsten har vi styrket oppkjøpsteamet for å sikre en fortsatt høy oppkjøpstakt og god integrasjon av fremtidige oppkjøp.

Framtidsutsikter

Jeg anslår at markedet for tekniske service og installasjon vil forbli bra i Sverige, Norge og Danmark, og stabilt i Finland. Ordrereserven er fortsatt på et høyt nivå, men har blitt noe redusert i løpet av kvartalet. Nedgangen skyldes at flere større prosjekter ble registrert i Sverige i løpet av andre kvartal 2017, og fortsatt avvikling av den oppkjøpte ordrereserven i Oras. Tyngdepunktet i ordrereserven er mange små og mellomstore installasjonsprosjekter som sammen med vår store servicevirksomhet vil fortsette å støtte veksten.

Mattias Johansson, Stockholm november 2018.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mattias Johansson, administrerende direktør og konsernsjef. Telefon: +46 8 695 20 00

Nils-Johan Andersson, økonomi- og finansdirektør. Telefon: +46 70 668 50 75

[IRcontact@bravida.com]

Denne informasjonen er slik informasjon som Bravida Holding AB skal offentliggjøre i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og verdipapirloven. Informasjonen ble gitt, gjennom kontakt av ovennevnte kontaktperson, til offentliggjøring den 6. november 2018 kl. 07.30 CET.

Rapporten presenteres kl. 09.30 av administrerende direktør og konsernsjef Mattias Johansson og økonomi- og finansdirektør Nils-Johan Andersson. Presentasjonen er på engelsk og kan følges online eller via telefon. Det vil være anledning til å stille spørsmål.

Link til webcast:

https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2018

Telefonnummer for telefonkonferanse:

SE: +46 8 5033 65 63

UK: +44 20 3008 9809

USA: +1 855 831 59 47

Rapporten og presentasjonen vil bli tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/