God vekst og høy oppkjøpstakt

Bravidas andre kvartalsrapport for 2019 ble offentliggjort i dag 19. juli, og konsernsjef Mattias Johansson forteller at det var enda et kvartal med god vekst og høy oppkjøpstakt for Bravida.

Pressemelding

– Etterspørselen etter teknisk service og prosjekter er fortsatt god i våre markeder. Omsetningen økte i andre kvartal, og Bravida fortsetter å vokse innenfor service. EBITA-marginen var lavere enn i fjor på grunn av lavere resultat i Norge og Danmark. Ordrereserven fortsatte å øke og er på et nytt rekordnivå. Den høye oppkjøpstakten har fortsatt, og i kvartalet har det blitt gjennomført syv oppkjøp, sier Mattias Johansson.

– Vi er, til tross for to utfordrende prosjekter, fornøyd med det norske resultatet så langt i 2019 istemmer Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. – Vi har hatt en vekst i omsetningen siste halvår på 10%, noe vi er svært fornøyd med. Spesielt gledelig er det å se veksten komme i servicesegmentet, et segment vi har stor fokus på. Veksten gir grunnlag for nok et år med rekordhøyt inntak av lærlinger, en viktig forutsetning for videre vekst, fortsetter han.  

Framtidsutsikter
Bravidas risikonivå er godt balansert ved at vi er lokalisert på rundt 160 steder i Norden med over 55 000 kunder i ulike segmenter. Den geografiske spredningen, det brede tilbudet og en stabil og differensiert kundebase gir lav eksponering mot enkeltstående markeder og kunder.

Ordrereserven er på et rekordhøyt nivå og hoveddelen av ordrereserven er mange små og mellomstore prosjekter som sammen med vår store servicevirksomhet vil bidra til en stabil omsetningsutvikling framover. Den langsiktige underliggende lønnsomheten er fortsatt god, og den fremtidige utviklingen ser positiv ut.


FOR BRAVIDA NORGE

MARKED
Service- og installasjonsmarkedet i Norge er fortsatt godt. Viktige drivkrefter er offentlige investeringer og vedlikehold i vei- og transportinfrastruktur, ny- og ombygging av lokaler i helsevesenet samt ny boligbygging. Det er også god etterspørsel etter investeringer knyttet til det grønne skiftet som vindkraft, solenergi og lading av elektrisk bil.


NETTOOMSETNING OG RESULTATER

April–juni
Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 6 prosent og utgjorde 1 199 (1 136) MSEK. Veksten kan forklares med god aktivitet innen både service og prosjekter. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med 1 prosent.

EBITA minsket med 31 prosent og utgjorde 48 (70) MSEK, hvilket innebar en EBITA-margin på 4,0 (6,2) prosent. Det lavere resultatet forklares med nedskrivninger i to store prosjekter som var inkludert i ordrebeholdningen ved oppkjøpet av Oras.

Januar–juni
Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 10 prosent og utgjorde 2 455 (2 233) MSEK. Veksten kan tilskrives både service- og prosjektvirksomheten. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med 2 prosent.

EBITA minsket med 29 prosent og utgjorde 92 (130) MSEK, hvilket innebar en EBITA-margin på 3,8 (5,8) prosent. Det lavere resultatet forklares med nedskrivninger i to store prosjekter som var inkludert i ordrebeholdningen ved oppkjøpet av Oras.

ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE

April–juni
Bravida Norges ordreinngang minsket med 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 1 201 (1 388) MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore prosjekter og service. Fjoråret fikk et stort prosjekt med kontraktsverdi på litt over 300 MSEK.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 10 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 977 (3 296) MSEK. I løpet av kvartalet økte ordrereserven med 1 MSEK.

Januar–juni
Bravida Norges ordreinngang økte med 6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 881 (2 725) MSEK.


Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/