Sterk vekst og et stabilt resultat

Bravidas første kvartalsrapport for 2019 ble offentliggjort i dag 7. mai, og konsernsjef Mattias Johansson forteller at det var enda et kvartal med sterk vekst og stabilt resultat for Bravida.

Pressemelding

– I første kvartal 2019 leverte Bravida en sterk vekst og et stabilt resultat. Ordrereserven er på rekordnivå, og kontantstrømmen de siste 12 månedene ligger godt over vårt finansielle mål. Prioriterte målsetninger for Bravida er å vokse innenfor service og være markedsledende på de stedene vi befinner oss. I løpet av årets begynnelse har servicevirksomheten fortsatt å vokse og ti oppkjøp som styrker vår lokale markedsposisjon har blitt gjennomført, sier Mattias Johansson.

– Vi er svært fornøyd med at omsetningen øker og også at ordrereserven fylles opp med gode prosjekter, istemmer Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. – Det er også gledelig at vi har en fin utvikling i vår servicevirksomhet. På den annen side er det selvfølgelig svært skuffende at vi må nedjustere prognosene på to store rehabiliteringsprosjekter i rørvirksomheten i det tidligere Oras, noe som preger kvartalet.

Framtidsutsikter
Bravidas risikonivå er godt balansert gjennom at vi er lokalisert på et 160-talls steder i Norden med over 55 000 kunder i ulike segmenter. Den geografiske spredningen, det brede tilbudet og en stabil og differensiert kundebase gir lav eksponering mot individuelle markeder og kunder.

Ordrereserven ligger på et høyt nivå og fokuset på ordrereserven er mange små og mellomstore installasjonsprosjekter som sammen med vår store servicevirksomhet vil bidra til en stabil utvikling i fremtiden.

FOR BRAVIDA NORGE

MARKED
Service- og installasjonsmarkedet i Norge er fortsatt godt. Nye offentlige investeringer og vedlikehold i vei- og transportinfrastruktur og i helsevesenet er viktige drivkrefter. Det er også god etterspørsel etter investeringer knyttet til det grønne skiftet som vindkraft, solenergi og lading av elektrisk bil.

NETTOOMSETNING OG RESULTATER

Januar–mars
Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 15 prosent og utgjorde 1 256 (1 097) MSEK. Veksten kan forklares med god aktivitet innen både service og installasjon. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med 3 prosent.

EBITA minsket med 25 prosent og utgjorde 44 (59) MSEK, hvilket innebar en svekket EBITA-margin på 3,5 (5,4) prosent. Det forverrede resultatet forklares hovedsakelig med nedskrivninger i to store prosjekter som var inkludert i ordrebeholdningen ved oppkjøpet av Oras. Disse prosjektene vil bli avsluttet i andre kvartal 2019.

ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE

Januar–mars
Bravida Norges ordreinngang økte med 26 prosent til 1 680 (1 337) MSEK. I kvartalet ble det mottatt to store ordrer for installasjoner av elektro og medisinske gasser på et nytt sykehus i Stavanger. Ordreinngangen gjelder imidlertid hovedsakelig mindre og
mellomstore installasjonsprosjekter og service.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 2 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 976 (3 044) MSEK. I løpet av kvartalet økte ordrereserven med 424 MSEK.

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/