Kvartalsrapport januar–mars 2020 | Organisk vekst og sterk kontantstrøm

Bravidas første kvartalsrapport for 2020 ble offentliggjort i dag 8. mai. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om organisk vekst, god ordreinngang og sterk kontantstrøm. Covid-19-pandemien har så langt hatt en begrenset effekt på konsernet som helhet. Noen enkeltavdelinger har imidlertid blitt påvirket, og markedsutsiktene er usikre.

Pressemelding

– Bravida rapporterte en positiv organisk vekst på 2 prosent i første kvartal. Serviceomsetningen økte med 11 prosent. Siden serviceoppdragene vanligvis er tilbakevendende, bidrar økningen til langsiktig stabilitet i driften. Ordrereserven hadde også en positiv utvikling og økte i løpet av kvartalet med 500 millioner svenske kroner gjennom god ordreinngang i Sverige, Danmark og Finland. Den totale EBITA-marginen var 5,0 prosent, uendret fra samme periode i fjor. Marginen bedret seg i Norge, men var lavere i Danmark og Finland, forteller Mattias Johansson.

Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å vokse organisk selv om de to siste ukene i kvartalet ble preget av koronapandemien, spesielt falt volumet innenfor servicesegmentet i siste delen av mars. Resultatet er betydelig forbedret sett mot samme periode i foregående år, selv med de utslag smittevernstiltakene ga. Resultatforbedringen kommer i stor grad fra prosjektvirksomheten, et resultat av at vi de siste årene har jobbet aktivt med prosjektselektering, fokusert på prosjekter med tidlig involvering og forbedring av prosjektgjennomføringen, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

– Ordrereserven er noe lavere enn på samme tid foregående år, men store samspillsprosjekter som Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), Oslo Storbylegevakt og Sykehuset i Førde med flere inngår ikke i ordrereserven i første kvartal. Vår satsing innen sykehusbygg har gitt resultater og den kommende perioden blir det mye jobb på ovennevnte prosjekter, samt på Stavanger Universitetssykehus (SUS2023) hvor Bravida har kontrakter for mer enn 0,5 mrd NOK, sier Tore

– Vårt mål er å bli en ledende servicepartner og ta del i «det grønne skiftet», det er derfor fint å registrere av vi innen servicesegmentet har en fin vekst i kvartalet, og at mye av veksten kan tilskrives en stor økning i installasjon av ladeanlegg for elbiler. Vi er selvfølgelig spente på fremtiden, men føler vi er godt rustet til å møte et mer krevende marked, forteller han videre.

Framtidsutsikter

Bravidas risikonivå er godt balansert og virksomheten vår er diversifisert. Vi holder til på rundt 160 steder i Norden og har over 55 000 kunder i forskjellige segmenter. Vår geografiske spredning, vårt brede tilbud og vårt stabile og differensierte kundegrunnlag gir oss en lav eksponering mot individuelle markeder og kunder.

På grunn av pandemien våren 2020 er markedsutviklingen usikker. I denne situasjonen føles det veldig bra å ha en god ordrereserve, en sterk kontantstrøm og en sterk balanse. For å styrke likviditeten ytterligere signerte Bravida i april en ny ettårig kredittavtale på 500 millioner svenske kroner. I disse tider er det spesielt viktig å fokusere på margin før volum. Forretningsmuligheter vil alltid oppstå, og da er vi godt forberedt på å ta vare på dem. Vårt viktigste fokus i nærmeste fremtid er å sikre viktige leveranser til våre kunder uten å risikere våre ansattes helse.

Mattias Johansson, konsernsjef, Bravida

 

FOR BRAVIDA NORGE

MARKED

Etterspørselen etter service og prosjekt har i løpet av kvartalet vært god. På grunn av covid-19-situasjonen våren 2020 er markedsutviklingen usikker. Offentlige investeringer og vedlikehold innen vei- og transportinfrastruktur og i helsevesenet er viktige drivkrefter. Det er også god etterspørsel etter investeringer knyttet til det grønne skiftet som vindkraft, solenergi og lading av elbiler.

 

NETTOOMSETNING OG RESULTATER

Januar–mars

Nettoomsetningen for Bravida Norge minsket med 3 prosent og utgjorde 1 214 (1 256) MSEK. I lokal valuta økte nettoomsetningen med 1 prosent. Valutakursendringer har hatt en negativ innvirkning på nettoomsetningen med 4 prosent. Den organiske veksten økte til 1 prosent.

EBITA økte med 23 prosent til 54 MSEK (44), noe som resulterte i en forbedret EBITA-margin på 4,5 (3,5) prosent.

 

ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE

Januar–mars

Bravida Norges ordreinngang minsket med 40 prosent til 1 001 (1 680) MSEK, i lokal valuta minsket ordreinngangen med 16 prosent. I fjor ble det registrert en stor ordre knyttet til installasjoner på et sykehus til en verdi av over 350 MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore prosjekter og service.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 21 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 339 (2 976) MSEK. I kvartalet minsket ordrereserven med 213 MSEK, i lokal valuta økte ordrereserven med 1 prosent.

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/