Kvartalsrapport januar–mars 2022 | Organisk vekst til tross for pandemi og usikre tider – rekordhøy ordreinngang og ordrereserve

Bravidas første kvartalsrapport for 2022 ble offentliggjort i dag 29. april. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om økt nettoomsetning på 11 prosent og økt ordreinngang på 13 prosent, sistnevnte det høyeste noensinne. Rekordhøy ordrereserve og økt etterspørsel på service gjør Bravida fortsatt godt posisjonert for de kommende kvartalene i stadig mer usikre tider.

Pressemelding

– Det er svært gledelig at vi har en solid vekst både innenfor service og prosjekt i kvartalet. Spesielt gledelig er det at også marginen øker sett mot samme periode i fjor. Ordreinngangen har vært god og ordrereserven er nå på et rekordhøyt nivå. Kvartalet har vært preget av pandemien med høyt korttidsfravær, men på tross av dette leverer vi et godt kvartal. Heldigvis ser vi en betydelig reduksjon av korttidsfraværet mot slutten av kvartalet, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, i en kommentar til tallene for den norske virksomheten. 

– Rekrutteringen har stått høyt på agendaen den siste tiden og vi ser at grunnbemanningen øker i kvartalet. Med tanke på den høye ordrereserven og våre vekstplaner innenfor service vil vi ha behov for mange nye medarbeidere fremover. I tillegg er Facility Management, Building Automation og Fire & Security viktige spesialområder for oss. I kvartalet har vi fått ansatt flere sentrale ressurser innenfor disse områdene, noe som gjør oss i stand til å levere på våre planer fremover. I tillegg har det vært stor aktivitet på oppkjøpssiden.

– Oppsummert er jeg fornøyd med kvartalet og den utviklingen vi har fått til. Takket være alle våre medarbeidere har vi lykkes med dette, avslutter Bakke. 

Konsernsjef Mattias Johansson har videre gjort noen betraktninger for kvartalet for konsernet:

Nettoomsetning og EBITA

I første kvartal var verdenen preget av Russlands invasjon av Ukraina, og vi er dypt berørt av lidelsene det forårsaker. Bravida fordømmer disse voldshandlingene og støtter humanitært arbied gjennom tilskudd til UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger). I en tid preget av geopolitisk uro og pandemi samt økende inflasjon og rentenivå, føler jeg en stolthet og trygghet i at Bravidas forretningsmodell er robust og at vi kan se tilbake på et vellykket kvartal.

Samlet vekst utgjorde 11 prosent i løpet av kvartalet, hvorav den organiske veksten utgjorde fire prosent og oppkjøp fem prosent. Den organiske veksten er spesielt bra i forhold til høyt sykefravær i kvartalet på grunn av Covid-19. Ordreinngangen var god og i kvartalet økte ordrereserven med 815 MSEK til det høyeste nivået noensinne. 

Oppkjøp

Oppkjøpsarbeidet fortsetter med god intensitet. I løpet av kvartalet gjennomførte vi seks oppkjøp med en samlet årlig omsetning på 217 MSEK. I tillegg er det signert oppkjøpsavtaler for ytterligere tre selskaper med en årlig omsetning på 414 MSEK. Fremover ser vi gode muligheter for å øke oppkjøpstakten ytterligere da vi har en god pipeline av mulige selskaper, en sterk balanse og et stabilt prisnivå på tilleggsoppkjøpene vi gjør.

Bærekraft

Vi fortsetter å drive bærekraftsarbeidet vårt fremover. Vårt tilbud gir kundene mulighet til både klimasmarte installasjoner, energirenovering av gamle bygg og service som opprettholder levetiden på bygningen. Vi står fortsatt overfor et marked som ikke er helt klar for investeringen som kreves, men min vurdering er at det vil endre seg på sikt. Samtidig går konsernets overgang til elbiler i positiv retning og så langt i år er 207 biler bestilt. Dessverre er leveringstidene lange, noe som gjør at vi ikke ser noen umiddelbar effekt på våre karbondioksidutslipp. Sykefraværet som skyldes yrkesskader, LTIFR, har gått ned med 22 prosent. Norge ligger fortsatt godt under måltallet og det er gjort forbedringer i andre land.

I april koblet Bravida bærekraftskriterier til den eksisterende kredittfasiliteten på 2,5 MSEK. Bærekraftskriteriene er knyttet til antall bestilte elbiler og reduksjon av LTIFR. 

Fremtidsutsikter

Vi gikk inn i 2022 med et positivt syn på både service- og installasjonsmarkedet. I utgangspunktet er mitt syn fortsatt positivt, men konsekvensene av krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland samt pandemiske restriksjoner i Kina, har ytterligere påvirket materialstrømmen til byggebransjen i negativ retning. Bravida har ikke løpende drift som direkte blir rammet av krigen, men vi ser nå betydelig økning i kostnader og fare for materialmangel i byggebransjen, noe som kan påvirke byggeøkonomien og installasjonsmarkedet fremover. I Bravida følger vi utviklingen nøye, og vi har et godt system for å håndtere materialpris og andre kostnadsøkninger. Så langt har påvirkningen vært begrenset, og noe vi har kunnet kompensere for.

Servicevirksomheten vår er betydelig mye mindre følsom for økonomiske svingninger og økninger i materialkostnader. I tillegg vil EUs grønne giv (Green Deal) og taksonomi være stabiliserende faktorer ved en forverret økonomi.

Et Europa som fremover ønsker å bli mindre avhengig av russisk energi innebærer også en mulighet for Bravida. Dette vil trolig bety at våre kunder i enda større grad vil etterspørre mer energieffektive løsninger fremover.

Det er vanskelig å si noe om hvordan de ulike eksterne faktorene vil påvirke fremtiden, men jeg er samtidig trygg på at vi har en sterk ordrereserve, god etterspørsel på service og en sterk forretningsmodell som har vist sin styrke i tidligere kriser.

For Bravida Norge

Januar–mars

Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 29 prosent og utgjorde 1 270 (981) MSEK. I løpet av kvartalet økte nettoomsetningen innen både service- og installasjonsvirksomheten. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med 7 prosent. Den organiske veksten var positiv og utgjorde 18 prosent.

EBITA økte med 35 prosent og utgjorde 60 (44) MSEK. EBITA-marginen økte og utgjorde 4,7 (4,5) prosent. 

Ordreinngang og ordrereserve

Januar–mars

Ordreinngangen økte med 18 prosent til 1 603 (1 353) MSEK, i lokal valuta var ordreinngangen 11 prosent. En stor ordre fra Skanska ble mottatt i kvartalet vedrørende elektriske installasjoner i Sandvika sentrum, med en ordreverdi på 110 MNOK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 63 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 4 027 (2 469) MSEK. I løpet av kvartalet økte ordrereserven med 333 MSEK.

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/ 


Bravida utfører installasjoner ved verdens største settefiskanlegg.

SalMar er en av verdens ledende lakseprodusenter og har påbegynt bygging av nytt smoltanlegg på Tjuin i Malm i Steinkjer. Med en planlagt årlig produksjon på ca. 20 millioner lakseyngel blir dette verdens største settefiskanlegg. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Consto og Krüger Kaldnes, hvor Consto er ansvarlig for den byggetekniske leveransen og Krüger Kaldnes for det prosesstekniske anlegget. All elektrisk installasjon, ventilasjon, VVS og byggautomasjon utføres av Bravida Region Midt. Prosjektet forventes ferdigstilt i september 2023 og sysselsetter opptil 20 medarbeidere fra Bravida.