Kvartalsrapport oktober–desember 2021 | Organisk vekst til tross for pandemien – Sykehusprosjekter i Norge bidrar til sterk ordreinngang

Bravidas fjerde kvartalsrapport for 2021 ble offentliggjort i dag 15. ferbuar. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om økt ordreinngang på 41 prosent og en forbedret EBITA-margin på 6 prosent. Rekordhøy ordrereserve og økt etterspørsel på service gjør Bravida godt posisjonert for de kommende kvartalene.

Pressemelding

– Det er gledelig at vi har en organisk vekst i årets siste kvartal og ikke minst med forbedret margin. Ordreinngangen var veldig sterk på slutten av året, noe som har medført at vi har en betydelig ordrereserve, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, i en kommentar til tallene for den norske virksomheten. 

– Året sett under ett oppsummerer jeg med at vi har klart en bra marginforbedring selv om volumet på prosjektsiden ble redusert. Ordrereserven har bygget seg opp, noe som indikerer at volumet igjen vil øke de kommende kvartalene. Derfor vil vi ha behov for mange nye medarbeidere. Gjennom 2021 økte vår omsetning innenfor servicesegmentet og vi ser at vårt fokus på bærekraft og tanken om flerfaglige leveranser til våre kunder gir resultater.

– Alle medarbeidere i Bravida skal jobbe på en sikker måte og ikke skades fysisk eller psykisk på jobb. H-verdien er på det laveste nivået i selskapets historie, noe som er veldig gledelig. Jeg vil fremheve innsatsen til alle vår medarbeidere gjennom dette spesielle året, sammen har vi skapt gode resultater, avslutter Bakke. 

Konsernsjef Mattias Johansson har videre gjort noen betraktninger for kvartalet for konsernet:

Nettoomsetning og EBITA

Samlet vekst var også god og utgjorde 11 prosent i løpet av kvartalet. Den sterke utviklingen forklares med høyere produksjon innen installasjonsvirksomheten og økt etterspørsel i servicevirksomheten i alle land. I løpet av kvartalet økte ordrereserven med 1 251 MSEK. Dette kommer i hovedsak fra en meget sterk økning i ordreinngangen i Norge, hvor vi signerte en rekke store sykehusprosjekter. Flere av prosjektene er samarbeidsprosjekter hvor vi har vært involvert i utviklingen på et tidlig tidspunkt.

Oppkjøp

Vårt oppkjøpsarbeid har blitt intensivert det siste halvåret etter pandemiens utfordringer som gjorde det vanskelig å møte potensielle selskaper. I 2021 har vi gjennomført 20 oppkjøp med en samlet årlig omsetning på omkring 1 052 MSEK og i 2022 har vi så langt gjennomført seks oppkjøp med en årlig omsetning på omkring 197 MSEK. Fremover ser vi gode muligheter for å øke oppkjøpstakten ytterligere da vi har en sterk pipeline av mulige selskaper og et stabilt prisnivå på tilleggsoppkjøpene vi gjør.

Bærekraft

For å redusere vårt klimaavtrykk og forbedre medarbeidertilbudet, besluttet Bravida Sverige i løpet av kvartalet å kun tilby elbiler i firmabilutvalget. Bravida har totalt ca 1 200 firmabiler i Sverige. Vi er glade for nå å gi muligheten til både eksisterende og nye medarbeidere til å kjøre helt fossilfritt.

Fremtidsutsikter

Gjenoppbyggingen i både service- og installasjonsvirksomheten er tydelig og vi ser at markedet gradvis har forbedret seg i løpet av 2021. I et kortere perspektiv tar vi høyde for at utviklingen av pandemien skaper usikkerhet. Vi hadde høyere sykefravær enn normalt ved utgangen av 2021 og trenden fortsetter ved inngangen til 2022. Dette vil på kort sikt påvirke vår egen produksjon.

Som vi tidligere har kommunisert øker råvareprisene kraftig og det er fare for materialmangel innen visse områder. I Bravida vi følger utviklingen nøye, og vi har et godt system for det håndtere dette. Så langt har påvirkningen vært begrenset. I tillegg vil vi styrke arbeidet med direkte import for for å motvirke prisøkninger.

Vår vurdering er at høye energipriser og våre kunders behov for klimatilpasning av deres bygninger vil føre til økt etterspørsel etter energieffektive løsninger og energioptimalisering, en etterspørsel vi er sterkt rustet til å møte. Våre investeringer i blant annet byggautomasjon og teknisk Facility Management styrker vårt tilbud ytterligere og skaper større muligheter for lønnsom vekst.

Jeg ser lyst på de kommende kvartalene hvor vår sterke ordrereserve og stor etterspørsel på service garanterer høy aktivitet i virksomheten.

For Bravida Norge 

Marked

Evalueringer av det eksterne norske markedet for 2022 peker på et voksende service- og installasjonsmarked. Prognosen for byggemarkedet er en forbedring drevet av renovering og store offentlige investeringer. Høye energipriser øker etterspørselen etter tekniske løsninger som reduserer energiforbruket.

Nettoomsetning og resultater

Oktober–desember

Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 6 prosent og utgjorde 1 188 (1 121) MSEK. I løpet av kvartalet økte nettoomsetningen innen både service- og installasjonsvirksomheten. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med 5 prosent. Den organiske veksten var negativ og utgjorde
-1 prosent.

EBITA økte med 29 prosent og utgjorde 92 (72) MSEK. EBITA-marginen økte og utgjorde 7,8 (6,4) prosent, som forklares med et forbedret resultat innen installasjonsvirksomheten. 

Januar–desember

Nettoomsetningen minsket med 6 prosent og utgjorde 4 066 (4 304) MSEK. I løpet av kvartalet minsket nettoomsetningen innen installasjonsvirksomheten, men økte innen servicevirksomheten. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetning med 2 prosent. Den organiske veksten var negativ og utgjorde -8 prosent. EBITA økte med 3 prosent og utgjorde 253 (245) MSEK. EBITA-marginen økte og utgjorde 6,2 (5,7) prosent.

Ordreinngang og ordrereserve

Oktober–desember

Ordreinngangen økte med 168 prosent til 2 390 (891) MSEK. Den høye ordreinngangen forklares med at flere kontrakter er signert for installasjoner i nye sykehus. Totalt har seks nye sykehuskontrakter blitt signert med en total ordreverdi på omkring 775 MSEK.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 76 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 3 694 (2 097) MSEK. I løpet av kvartalet økte ordrereserven med 1 202 MSEK.

Januar–desember

Ordreinngangen økte med 47 prosent til 5 663 (3 848) MSEK. I perioden økte ordrereserven med 1 597 MSEK.

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/