Bravidas kvartalsrapport april–juni 2023 | Stabilitet og økt nettoomsetning i et utfordrende marked

Bravidas andre kvartalsrapport for 2023 ble offentliggjort i dag 14. juli. Konsernet kan vise til god omsetningsvekst og ordreinngang i kvartalet, og i første halvår av 2023. Få innsikt i resultatet for hele konsernet og for Bravida Norge spesielt i denne pressemeldingen.

Pressemelding Bravida Norge

– Jeg er tilfreds med at vi fortsatt har god vekst, med en organisk vekst på 5 prosent i perioden. Vi har hatt organisk vekst i alle land både i forrige kvartal og i løpet av første halvår. Både service- og installasjonsvirksomheten har bidratt til veksten, sier konsernsjef i Bravida-konsernet, Mattias Johansson.

Konsernets ordreinngang økte med 14 prosent og resulterte i en fortsatt stabil ordrereserve, som økte med 354 MSEK i andre kvartal av 2023

– Nettoomsetningen økte med 14 prosent gjennom både organisk vekst og oppkjøp i samtlige land, samtidig som EBITA økte med 8 prosent og inntjening per aksje økte med 5 prosent. Ordrereserven bedret seg i kvartalet, og i et fortsatt usikkert marked er min vurdering at Bravida er godt posisjonert for de kommende kvartalene med lav eksponering mot boligsegmentet, stor servicevirksomhet og stabil ordrereserve.

EBITA-marginen utgjorde 5,6 prosent i kvartalet. Vi kan konstatere at marginen har vært under press i alle land. Vi har ikke helt lykkes med å hente inn de økte materialprisene fra kunden og dermed har marginen blitt negativt påvirket.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer andre kvartal slik:

– Omsetningen økte i både kvartalet og i første halvår og vi opprettholder marginen til tross for økende materialpriser og høy inflasjon. Det er jeg fornøyd med. Bravida Norge leverer stabilt, sett mot samme periode foregående år.

– Vi vil fortsette å utvikle oss både organisk og gjennom oppkjøp fremover og har fremtidstro selv om vi ser at det er færre igangsettinger av nybygg, og at ordrereserven er fallende.

– I andre kvartal av 2023 økte vår serviceandel, i tråd med vår langsiktige strategi. Investeringene innen nye IT-verktøy som CRM, nytt innkjøpssystem og nytt prosjektstyringssystem pågår og vil intensiveres den kommende perioden.

– God sikkerhetskultur er etablert, og det har ført til en historisk lav skadestatistikk med en H-verdi på 2,1. I uke 37 vil vi gjennomføre vår årlige HMS-uke med videre fokus på sikkerhetskulturen i selskapet vårt.

– Vi har i kvartalet utviklet oss positivt innen de definerte spesialområdene som er under oppbygging, samt i vår basisvirksomhet. Spesialområdene vil supplere våre basisleveranser slik at vi kan tilby enda mer bærekraftige løsninger til våre kunder, sier Tore Bakke.

Utdrag fra kvartalsrapporten for Bravida Norge:

Nettoomsetning og resultater

April – juni

Nettoomsetningen for Bravida Norge minket med 1 prosent og utgjorde 1 330 (1 345) MSEK. I lokal valuta økte nettoomsetningen med 5 prosent. Nettoomsetningen økte innen servicevirksomheten, og andelen service utgjorde 52 (50) prosent av total nettoomsetning. Organisk vekst utgjorde 4 prosent og oppkjøp økte nettoomsetningen med 1 prosent.

EBITA minket med 1 prosent og utgjorde 75 (76) MSEK. EBITA-marginen var uendret og utgjorde 5,7 prosent.

Januar – juni

Nettoomsetningen økte 12 prosent og utgjorde 2 917 (2 616) MSEK. I perioden økte nettoomsetningen innen både service- og installasjonsvirksomheten. Andelen service utgjorde 51 (51) prosent av den totale nettoomsetningen. Den organiske tilveksten utgjorde 15 prosent og oppkjøp økte nettoomsetningen med 2 prosent.

EBITA økte med 12 prosent og utgjorde 152 (136) MSEK. EBITA-marginen var uendret og utgjorde 5,2 prosent.

Ordreinngang og ordrereserve

April–juni

Ordreinngangen økte med 6 prosent til 1 188 (1 124) MSEK. Ordreinngangen gjelder små og mellomstore installasjonsprosjekter og service.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 26 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor og beløp seg til 2 820 (3 806) MSEK. I kvartalet ble ordrereserven redusert med 107 MSEK.

Januar-juni

Ordreinngangen minket med 10 prosent til 2 464 (2 727) MSEK.

Bravida-konsernets samlede kvartalsrapport for 2. kvartal 2023 kan ses her: https://www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Utvalgt case fra perioden: Nok en stor kontrakt med Oslobygg KF på Fire & Security

Bravidas avdeling for Fire & Security i Oslo er tildelt kontrakt med en av Norges største eiendomsselskaper, Oslobygg KF. Rammeavtalen går ut på kartlegging og kontroll av brannalarm, talevarsling og nød-ledesystemer. Avtalen har en verdi på 60 MNOK med en varighet på 4 år. Fra før har Bravida avtale med Oslobygg KF på vedlikehold av brannalarm, talevarsling og nød- ledesystemer. Tildelingsbrevet viser at Bravida vinner på kvalitet og miljø, som var vektlagt høyt i konkurransen. Avtalen medfører ti årsverk for Bravida.