Bravidas kvartalsrapport juli–september 2023 | Organisk vekst og økt nettoomsetning i et utfordrende marked

Bravidas tredje kvartalsrapport for 2023 ble offentliggjort i dag 25. oktober.
Konsernet kan vise til 11 prosent økt ordreinngang innen både service og installasjon, 8 prosent økt nettoomsetning, og organisk vekst.

Pressemelding Kvartalsrapport

– Nettoomsetningen økte med 8 prosent, mens EBITA-marginen ble presset noe ned i kvartalet. Ordreinngangen økte med 11 prosent, og nok et stort infrastrukturprosjekt på 1,3 milliarder svenske kroner ble mottatt i oktober, sier Mattias Johansson, konsernsjef i Bravida.

– Bravida har fortsatt organisk vekst i Sverige, Norge og Finland, men på et mer normalt nivå enn tidligere kvartaler. Selskapets fokus på margin før volum gjør at vi under dagens prispress har strengere prosjektselektering. Etterspørselen er imidlertid bedre enn forventet og vi økte ordreinngangen, både innen service og installasjon, med elleve prosent, noe som gir en fortsatt god ordrereserve, sier Mattias Johansson og kommenterer videre:

– EBITA-marginen svekket seg som forventet og utgjorde 5,4 prosent. Som tidligere kommunisert er marginen under noe press, og negativt påvirket av prosjektnedskrivninger i installasjonsvirksomheten. Disse forklares til dels av økte materialkostnader som ikke var fullt priset inn i kalkyler. Effekten av dette er tydelig i alle land der vi er, men vi opprettholdt en stabil margin i Sverige og Norge. Jeg er imidlertid oppmuntret av at marginen innen service har blitt bedre i løpet av året.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer andre kvartal slik:

– I oktober inngikk Bravida Norge avtale om kjøp av Thunestvedt-konsernet, som er det største oppkjøpet i Bravida-konsernet siden 2017. Thunestvedt-konsernet har en serviceandel på over 60 %, og med oppkjøpet styrker vi vår posisjon og blir den største aktøren på Vestlandet.

– I tråd med vår strategi vokser vår servicevirksomhet raskt, og service utgjør i tredje kvartal 55% av omsetningen. Serviceomsetningen økte med 8,9 % sammenlignet med samme periode året før. Det er også gledelig å se en svært positiv utvikling innenfor vår satsning på spesialområdene byggautomasjon, fire&security og ikke minst innen løsninger som reduserer energibruken hos vår kunder.

– Selv om det er krevende tider med noe usikre fremtidsutsikter er det også svært gledelig at vi ønsket ca. 200 lærlinger velkommen til oss i Q3. I tillegg har også en ny gruppe med høyt utdannende startet sin traineeperiode hos oss. 

– Oppsummert har det skjedd mye positivt i kvartalet, som er viktig å ta med seg inn i en mer usikker fremtid, avslutter Tore Bakke

Utdrag fra kvartalsrapporten for Bravida Norge:

Nettoomsetning og resultater

Juli – september

Nettoomsetningen utgjorde 1 322 (1 317) MSEK. Andelen service økte og utgjorde 55 (52) prosent av den totale nettoomsetningen. Den organiske veksten utgjorde 2 prosent, oppkjøp økte nettoomsetningen med 1 prosent, og valutaeffekter påvirket med -3 prosent.

EBITA utgjorde SEK 69 (69) millioner, med en uendret EBITA-margin på 5,2 prosent.

Januar – september

Nettoomsetningen økte med 8 prosent og utgjorde 4 239 (3 932) MSEK. I perioden økte nettoomsetningen innenfor både service- og installasjonsvirksomheten. Serviceandelen økte til 52 (51) prosent av den totale nettoomsetningen.
Den organiske veksten utgjorde 11 prosent, der oppkjøp økte nettoomsetningen med 1 prosent og valutaeffekter påvirket med -4 prosent. 

EBITA økte med 8 prosent og utgjorde 221 (205) MSEK. EBITA-marginen var uendret og utgjorde 5,2 prosent.

Ordreinngang og ordrereserve

Juli – september

Ordreinngangen økte med 22 prosent til 1 250 (1 022) MSEK, og gjelder små og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag.
Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 22 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 781 (3 575) MSEK. I kvartalet ble ordrereserven redusert med 39 MSEK.

Januar – september

Ordreinngangen minket med 1 prosent til 3 713 (3 749) MSEK.

Se Bravida-konsernets samlede kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 her

Rapporten presenteres kl. 09:30 av konsernsjef Mattias Johansson og finansdirektør Åsa Neving. Presentasjonen er på engelsk og kan følges på nett eller telefon. Det vil være anledning til å stille spørsmål via telefonkonferansen.

Se webcast

Telefonkonferanse
Registrer deg via lenken nedenfor for å delta via telefonkonferanse.
Etter registrering vil du motta et telefonnummer og en konferanse-ID for å logge på konferansen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003725