Kvartalsrapport oktober–desember 2022 | Sterk vekst, solid ordrereserve og nye satsningsområder for Bravida Norge

Bravidas totale nettoomsetning økte med 28 prosent, hvorav 16 prosent var organisk i fjerde kvartal av 2022. Fortjenesten per aksje økte med 10 prosent til tross for store investeringer i virksomheten. Styret foreslår at utbyttet heves med 8 prosent til 3,25 SEK per aksje. Med stor serviceandel og ordrereserve er Bravida godt rustet for 2023.

Pressemelding Kvartalsrapport

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer forrige kvartal og fjoråret slik:

– Vi kan se tilbake på et år med veldig stor vekst, og spesielt fornøyd er jeg med veksten innen servicesegmentet. Fire & Security og Byggautomasjon er strategiske satsningsområder for oss, der vi lyktes godt i året vi har lagt bak oss. I 2022 etablerte vi også flere Greenhub-er og andre spesialavdelinger som skal levere bærekraftige løsninger til våre kunder. Disse investeringene blir spennende å følge fremover. På oppkjøpssiden har vi gjort flere oppkjøp som sikrer oss nye kunder og verdifull kompetanse. 

– Grunnbemanningen i Bravida Norge økte med over 300 medarbeidere i 2022 og utgjør nå totalt mer enn 3200 medarbeidere. Over 500 av disse er lærlinger. H-verdien er på det laveste nivået vi har registrert hittil. Det er gledelig å se at all innsatsen som har blitt gjort for å skape en sikkerhetskultur gir resultater!

– På minussiden sliter vi med nedskrivninger, som trekker ned marginen vår. Vi må fremover bli enda mer kritiske til valg av prosjekter. Ordrereserven reduseres, men fra et veldig høyt nivå.

– Med en høy grunnbemanning, voksende serviceomsetning, økt tjenestetilbud og en solid ordrereserve er vi godt posisjonert for fremtiden, avslutter Tore Bakke.

Konsernsjef Mattias Johansson har videre gjort noen betraktninger for kvartalet:

Veksten har vært god i samtlige land dette kvartalet, både organisk og gjennom oppkjøp, og for både service og installasjon. Den organiske veksten var spesielt sterk i Norge og Danmark.

EBITA-marginen økte totalt til 8,4 prosent, med noe lavere margin i Norge på grunn av nedskrivninger i enkelte prosjekter. EBITA økte totalt med 44 MSEK til 669 MSEK, noe som gir en EBITA-margin på nivå med de foregående årene, ekskludert etterbetalingen av overskuddet fra sykdomsforsikringen 2021.

Lavere ordreinngang i den norske virksomheten forklares av et sterkt sammenligningstall fra foregående kvartal.


For Bravida Norge

Nettoomsetning og resultater

Oktober–desember
Nettoomsetningen økte med 37 prosent og utgjorde 1 622 (1 188) MSEK. I kvartalet økte nettoomsetningen innen både service- og installasjonsvirksomheten. Serviceandelen gikk imidlertid ned og utgjorde 52 (56) prosent av totalen netto salg.
Organisk vekst utgjorde 27 prosent, og oppkjøp økte nettoomsetningen med 4 prosent. EBITA minsket med 16 prosent og utgjorde 78 (92) MSEK. EBITA-marginen gikk ned og utgjorde 4,8 (7,8) prosent. Den lavere EBITA-marginen forklares med endret salgsmiks mot mer installasjon med generelt lavere margin og nedskrivninger i enkelte prosjekter.

Januar–desember
Nettoomsetningen økte med 37 prosent og utgjorde 5 555 (4 066) MSEK. I perioden økte nettoomsetningen i service- og installasjonsvirksomheten. Serviceandelen gikk imidlertid ned og utgjorde 51 (56) prosent av den totale nettoomsetningen.
Organisk vekst utgjorde 25 prosent og oppkjøp økte nettoomsetningen med 4 prosent. EBITA økte med 12 prosent og utgjorde 283 (253) MSEK. EBITA-marginen ble lavere og utgjorde 5,1 (6,2) prosent. Dette forklares med endret omsetningssammensetning med mer installasjon med generelt lavere margin og nedskrivninger i enkelte prosjekter, samt høyt sykefravær ved inngangen til året.

Ordreinngang og ordrereserve

Oktober–desember
Ordreinngangen gikk ned med 40 prosent til 1 430 (2 390) MSEK. Den reduserte ordreinngangen forklares med et svært sterk sammenligningstall, da det kom inn flere store bestillinger i løpet av fjerde kvartal i 2021. Ordreinngangen gjelder små og mellomstore installasjonsprosjekter og service. Ordrereserven på slutten av kvartalet var 7 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2021 og utgjorde 3 431 (3 694) MSEK. I kvartalet minsket ordrereserven med 145 MSEK.

Januar–desember
Ordreinngangen gikk ned med 9 prosent til 5 179 (5 663) MSEK.

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/