Kvartalsrapport april-juni 2020 – Forbedret resultat, organisk vekst og sterk kontantstrøm

Bravidas andre kvartalsrapport for 2020 ble offentliggjort i dag 17. juli. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om positiv resultatutvikling, organisk vekst og sterk kontantstrøm. Covid-19-pandemien har hatt mindre påvirkning enn ventet. 

Pressemelding

– Det er veldig gledelig at vi, på tross av covid-19-pandemin, kan innfri vår uttalte ambisjon fra 2019 om organisk vekst første halvår 2020. I kvartalet økte nettoomsetningen med 6 prosent, noe som overstiger Bravidas vekstmål. Den organiske veksten var på 3 prosent, og oppkjøpene bidro med 6 prosent, men den svekkede norske kronen bidro negativt med 3 prosentenheter. Marginen økte i kvartalet til 5,9 prosent, marginene forbedret seg i Norge, Danmark og Finland forteller Mattias Johansson.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å opprettholde omsetningen selv om kvartalet har vært preget av koronapandemien med lavere etterspørsel etter våre tjenester og økt fravær blant våre ansatte grunnet smittevernstiltak. Resultatmarginen øker i både kvartalet og halvåret grunnet god kostnadsstyring og forbedret prosjektgjennomføring. Vi har brukt mye ressurser på kompetanseheving, prosjektselektering med fokus på tidligfaseprosjekter, det har gitt resultater, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

- Vår satsing innen sykehusbygg fortsetter å gi resultater og den kommende perioden blir det mye jobb på Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), Oslo Storbylegevakt og sykehuset i Førde samt på Stavanger Universitetssykehus (SUS2023). Vår nylig signerte kontrakt innen sikkerhet på Prosjekt Nye Drammen Sykehus samt Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) inngår ikke i ordrereserven for andre kvartal, sier Tore.
 

Framtidsutsikter
Bravidas risikonivå er velbalansert og vår virksomhet diversifisert. Vi finnes på 160 steder i Norden og har over 55 000 kunder innen ulike segment. Vår geografiske spredning, vårt brede tilbud i markedet og vår stabile og diversifiserte kundebase gir oss en lav eksponering mot enkeltmarkeder og kunder. I de usikre tider som har oppstått med covid-19-pandemin foretrekker kunder å tegne avtaler om service og prosjekter med stabile leverandører, noe som bidrar til å skape gode muligheter for Bravida. På grunn av den pågående pandemien er markedsutviklingen usikker, men min vurdering for de nærmeste kvartalene er en fortsatt stabil prosjektvirksomhet og en suksessiv normalisering innen service da jeg er overbevist om at våre kunder ser verdien av godt vedlikeholdte eiendommer. 

Mattias Johansson, konsernsjef, Bravida

 

FOR BRAVIDA NORGE

Marked
Covid-19-pandemin har medført en noe redusert etterspørsel på service, mens etterspørsel etter prosjekter har vært stabil. Den pågående pandemien gjør markedsutviklingen usikker, men vår vurdering er at servicemarkedet vil normaliseres mens etterspørselen på prosjekt kan minske på grunn av lavere etterspørsel innen bolig og næringslokaler.
 

Nettoomsetning og resultat   
April–juni
Nettoomsetningen ble redusert med 13 prosent og ble 1 048 (1 199) MSEK. I lokal valuta minsket nettoomsetningen med 1 prosent, valutakursforandringer har hatt en negativ effekt på nettoomsetningen med 12 prosent. I kvartalet økte nettoomsetningen innen prosjektvirksomheten, men den ble redusert innenfor service. Den organiske veksten var negativ og ble på – 2 prosent. EBITA økte med 38 prosent og ble 67 (48) MSEK, hvilket innebærer en forbedret EBITA-marginal på 6,4 (4,0) prosent. Foregående år ble resultatet belastet med to store nedskrivninger.

Januar–juni
Nettoomsetningen ble redusert med 8 prosent og ble 2 262 (2 455) MSEK. I lokal valuta var nettoomsetningen uforandret, valutakursforandringer har hatt en negativ effekt på nettoomsetningen med 8 prosent. Den organiske veksten var negativ og ble på -1 prosent. EBITA økte med 31 prosent og ble 121 (92) MSEK, noe som betyr en forbedret EBITA-marginal på 5,3 (3,8) prosent. Foregående år ble resultatet belastet med to store nedskrivninger.
 

Ordreinngang og ordrereserve    
April–juni
Ordreinngangen ble redusert med 11 prosent til 1 067 (1 201) MSEK, i lokal valuta økte ordreinngangen med 4 prosent. Ordreinngangen består i hovedsak av mindre og middels store prosjekter og service. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 21 prosent lavere enn tilsvarende periode forrige år og utgjorde 2 359 (2 977) MSEK. I lokal valuta ble ordrereserven redusert med 10 prosent. I kvartalet økte ordrereserven med 20 MSEK.

Januar–juni
Ordreinngangen ble redusert med 28 prosent til 2 068 (2 881) MSEK, i lokal valuta ble ordreinngangen redusert med 8 prosent. Ordreinngangen består i hovedsak av mindre og mellomstore prosjekt og service.

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/ 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge AS
Mobil: +47 909 41 607
E-post: tore.bakke@bravida.no