Kvartalsrapport oktober–desember 2019 | Sterk kontantstrøm og bedret underliggende drift

Bravidas fjerde og siste kvartalsrapport for 2019 ble offentliggjort i dag 13. februar. Konsernsjef Mattias Johansson forteller at både etterspørsel, omsetning, oppkjøp og ordrereserve er på høye nivåer.

Pressemelding

– Etterspørselen etter teknisk service og installasjonsprosjekter er generelt fortsatt god i våre markeder. Omsetningen økte i kvartalet på grunn av den fortsatt høye oppkjøpstakten. I løpet av kvartalet ble det gjennomført fire nye oppkjøp. Ordrereserven, som kun består av installasjonsprosjekter, holder seg på et høyt nivå og Bravida fortsetter å øke omsetningen innen service. Kontantstrømmen var sterk og forbedret sammenlignet med året før, derimot var EBITA-marginen litt lavere, sier Mattias Johansson.

– Ordresituasjonen for Bravida Norge er for tiden god selv om nåværende ordrereserve er noe lavere enn ønsket. Bravida har i løpet av de siste årene jobbet bevisst med utviklingsprosjekter sammen med gode samarbeidspartnere – det nye akuttsykehuset på Hjelset (ASH) som er en del av det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) er et eksempel på dette, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Han nevner Oslo storbylegevakt og OBOS-utbygging på Ulven som andre eksempler.

– Disse kontraktene med tidlig involvering i tilbuds- og samspillsfasene ser vi på som en positiv utvikling i bransjen, som gir oss mulighet til å bidra med innovative og bærekraftige løsninger, noe som er viktig for å kunne skape merverdi for kunden, sier Tore.

– Servicesatsningen vår har også gitt positive utslag i året som har gått, både hva angår volum og lønnsomhet. Målet vårt er å bli en ledende servicepartner, og i 2019 tok vi et skritt i riktig retning for å nå dette målet, forteller han videre.

Framtidsutsikter

Markedet for teknisk service og installasjonsprosjekter vil fortsatt være bra i Sverige, Norge og Danmark samt stabilt i Finland. Ettersom Bravidas markeder er lokale, vil det fortsatt være lokale variasjoner i etterspørselen i de ulike markedene. Bravidas totale ordrereserve er på et godt nivå med en høy ordrereserve i Sverige og Danmark. Ordrereserven i Norge har gått ned de siste kvartalene. Imidlertid er det gode muligheter i de neste kvartalene til å forbedre den norske ordresituasjonen da vi jobber i tidlige faser i en rekke større prosjekter. Servicevirksomheten vår vokser og utgjør 47 prosent av vår omsetning, oppdragene er vanligvis tilbakevendende, noe som gir god stabilitet i vår virksomhet.

Etter tiltakene vi har gjort i forhold til virksomhetene i Stockholm og Finland samt avslutningen av de ulønnsomme prosjektene som fulgte fra Oras-oppkjøpet, har vi gode forutsetninger for å komme tilbake til organisk vekst i løpet av året og forbedre marginen i vår virksomhet.

Mattias Johansson, konsernsjef, Bravida

 

FOR BRAVIDA NORGE

MARKED

Service- og installasjonsmarkedet i Norge er fortsatt godt. Viktige drivkrefter er offentlige investeringer og vedlikehold i vei- og transportinfrastruktur, ny- og ombygging av lokaler i helsevesenet samt ny boligbygging. Det er også god etterspørsel etter investeringer knyttet til det grønne skiftet som vindkraft, solenergi og lading av elektrisk bil.


NETTOOMSETNING OG RESULTATER

Oktober–desember

Nettoomsetningen for Bravida Norge minsket med 5 prosent og utgjorde 1 322 (1 393) MSEK. Den negative veksten kan forklares med lavere volum innen prosjektvirksomheten på grunn av færre store prosjekter i produksjon. Prosjektvirksomheten minsket med 14 prosent mens servicevirksomheten økte med 5 prosent. Den organiske veksten var negativ og utgjorde -4 prosent. Valutakursendringer har hatt en viss negativ innvirkning på nettoomsetningen med -1 prosent. EBITA utgjorde 88 (92) MSEK, hvilket innebar en EBITA-margin på 6,7 (6,6) prosent.

Januar–desember

Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 2 prosent og utgjorde 4 867 (4 777) MSEK. Veksten kan tilskrives servicevirksomheten. Servicevirksomheten økte med 5 prosent og prosjektvirksomheten minsket med 1 prosent. Den organiske veksten økte til 2 prosent. Valutakursendringer har ikke hatt noen innvirkning på nettoomsetningen.

EBITA utgjorde 245 (285) MSEK, hvilket innebar en EBITA-margin på 5,0 (6,0) prosent. Det lavere resultatet forklares med nedskrivninger i to store prosjekter som var inkludert i ordrereserven ved oppkjøpet av Oras, disse prosjektene er avsluttet.


ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE

Oktober–desember

Bravida Norges ordreinngang økte med 23 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 1 0147 (853) MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore prosjekter og service.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var uforandret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 553 (2 552) MSEK. I løpet av kvartalet minsket ordrereserven med 275 MSEK.

Januar–desember

Bravida Norges ordreinngang økte med 8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 4 867 (4 525) MSEK.


Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/